life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (Y-Z)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 Y

 

 

 YANG
 MING
Name: Yang Ming
Pin Yin: Yang Ming   

 YANT

Name: Throat Support
Pin Yin: Yan Tong Fang  


 YAOT Name: Lower Back Support
Pin Yin: Yao Tong Fang   
 

 YCH Name: Gall Support
Pin Yin: Yin Chen Hao Tang   
 

 YFB Name: Coix and Patrinia
Pin Yin: Yi Yi Bai Jiang Pian   
 

 YGJ Name: Liver & Kidney Support
Pin Yin: Yi Guan Jian   
 

 YIGAS Name: Liver Maintenance
Pin Yin: Yi Gan San   
 

 YIMF Name: Female Support
Pin Yin: Yi Mu Fang   

 YIN
 CHIAO
Name: Honeysuckle & Forsythia Blend
Pin Yin: Yin Qiao Jie Du Pian   

 YISH Name: Kidney Support
Pin Yin: Yi Shen Fang   

 Y-JXY Name: Liver Regulator-2
Pin Yin: Hua Yu Xiao Yao Wan   
 

 YLZ-J Name: Fertility Support
Pin Yin: Jia Jian Yu Lin Zhu  

 YT Name: Support Teeth
Pin Yin: Ya Tong Fang   

 YXC Name: Houttuynia
Pin Yin: Yu Xing Cao   

 Y-XY Name: Liver Regulator
Pin Yin: Hua Yu Xiao Zheng Fang   

 YYT2 Name: Back Support
Pin Yin: Zhuang Yao Tang   

  back to top
 
 Z

 

 

 ZCHT Name: Gardenia Complex
Pin Yin: Zhi Zi Chi Tang   

 ZGC Name: Heart Support
Pin Yin: Zhi Gan Cao Tang   

 ZGTF-2 Name: Sciatic Peace
Pin Yin: Zuo Gu Tong Fang   

 ZWT Name: Fire Strength
Pin Yin: Zhen Wu Tang   

 ZXT Name: Alisma Complex
Pin Yin: Ze Xie Tang   

 ZYCUS Name: Tonify Yin & Clear Damp
Pin Yin: Zi Yin Chu Shi Fang   

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.