life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (S-T)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 S

 

 

 SALVIA Name: Salvia
Pin Yin: Dan Shen   

 SAN-QI
 GINSENG
Name: San-Qi Ginseng
Pin Yin: San Qi   

 SBT Name: Triple Nerve Support
Pin Yin: San Bi Tang   

 SCFS Name: Mouth Regulator
Pin Yin: San Cai Feng Sui Dan   

 SF Name: Hair Support
Pin Yin: Yang Xue Sheng Fa Wan   

 SHBU Name: Ten Tonics
Pin Yin: Shi Quan Da Bu Tang   
 

 SHEN
 -QI
Name: Urine System Support
Pin Yin: Shen Qi Wan   

 SHM Name: Sleep Support
Pin Yin: Shen Mian Wan   
 

 SHM
 -HEAT
Name: Sleep Support-H
Pin Yin: Shen Mian Fang-H   

 SHM
 -MF
Name: Sleep Regulator
Pin Yin: Qing Huo Shen Mian Fang   

 SHM
 -YIY
Name: Harmony-Night
Pin Yin: Yin Ping Fang   

 SHM
 -YY
Name: Harmony-Sleep
Pin Yin: Yang Ping Fang   

 SHT Name: Chest Regulate
Pin Yin: Shu Xiong Xiao Tong Wan   

 SHU-Q Name: Promote Bladder
Pin Yin: Shu Quan Wan   

 Si-
 Ginseng
Name: Siberian Ginseng
Pin Yin: Ci Wu Jia   

 SIDE
 -SP
Name: Side Support
Pin Yin: Shu Xie Fang   

 SINUS
 -IF
Name: Sinus Clear
Pin Yin: Yi Shi Tang   

 SKIN
 -AL
Name: Skin-Immune-Regulator
Pin Yin: Fu Min Ping   

 SKIN
 -BP
Name: Skin Beauty-BP
Pin Yin: Fu Jie Qing   

 SKIN
 -D.TH
Name: Skin Maintainer-D.TH
Pin Yin: Qing Fu Fang   

 SKIN
 -EZ
Name: Clear Skin
Pin Yin: Shi Zhen Fang   

 SKIN
 -EZ-W
Name: Skin Maintainer-EZ-W
Pin Yin: Fu Shi Qing   

 SKIN
 -HV
Name: Clear Skin-HV
Pin Yin: Yin Zhen Fang   

 SKIN
 -NT
Name: Skin-Nutri
Pin Yin: Yang Fu Run Fang   

 SKIN
 -SCRO
Name: Soft Skin
Pin Yin: Rou Fu Pian   

 SKIN
 -SIGL
Name: Skin Cool
Pin Yin: Pao Du Qing   

 SKIN
 -V
Name: VitiClean
Pin Yin: Xiao Bai Pian   

 SKIN
 -V-BS
Name: SKIN-V-BS
Pin Yin: Xiao Bai Qing   

 SKIN
 -V-T
Name: Skin-V Tea
Pin Yin: Xiao Bai Ke Li   

 SKIN
 -W
Name: Skin Maintainer-W
Pin Yin: Qing You Fang   

 SLBZ Name: Spleen Support-Q.Y
Pin Yin: Shen Ling Bai Zhu San   

 SLEAN Name: Skin Support
Pin Yin: Yin Xie Ling   

 SLEAN
 -TH
Name: Skin Smooth
Pin Yin: Sang Fu Fang   

 Sophora Name: Shrubby Sophora
Pin Yin: Ku Shen   

 SPINE
 -SN
Name: Spine Regulate
Pin Yin: Tong Ji Fang   

 STAS
 -MIX
Name: Multiple Reilief
Pin Yin: Kai Yu Xiao Zhang Fang   

 STOM
 -DEC
Name: Stomach Warming
Pin Yin: Jian Zhong Fang   

 STOM
 -GS
Name: Stomach Peace
Pin Yin: Wei Yan Ping   

 STOM
 -HP
Name: Pylorus Peace
Pin Yin: Qing You Shu   

 STOM
 -QSF
Name: Even Stomach
Pin Yin: Wei Shu Qing   

 STOM
 -UL
Name: Stomach Regulator-UL
Pin Yin: Wei Yang Ping   

 STOM
 -YIN
Name: Stomach Moisture
Pin Yin: Run Wei An   

 SUJF Name: Menses-Regulate
Pin Yin: Shu Jing Fang   

 SWHQ Name: Scutellaria Plus Complex
Pin Yin: San Wu Huang Qin Tang   

 SXY Name: Areca Complex
Pin Yin: San Xiao Yin   

 SYGC Name: Peony Licorice Formula
Pin Yin: Shao Yao Gan Cao Tang   

 SZRT Name: Jujube Seed Mix
Pin Yin: Suan Zao Ren Tang   

 SZRT
 -PLUS
Name: Jujube Seed Mix-Plus
Pin Yin: Fu Fang Suan Zao Ren Tang   

 SZT Name: Three Seeds
Pin Yin: San Zi Ke Chuan Tang   

 SZTF Name: Tri-Smooth
Pin Yin: San Zhen Tong Fang   

 SZY Name: Lower Circulation Regulator
Pin Yin: Shao Fu Zhu Yu Tang   

  back to top
 T

 

 

 TDXF Name: Lepidium Complex
Pin Yin: Ting Li Da Zao Xie Fei Tang   

 TEETH
 -ST.K
Name: Peace Teeth-ST.K
Pin Yin: Gu Chi Fang   

 TESTI Name: TestiCalm
Pin Yin: Shao Fu Ping   

 THROAT
 -P
Name: Throat Soother
Pin Yin: Mei He Qing   

 TJ Name: Regulate Cycle
Pin Yin: Tiao Jing Fang   

 TRCHQ Name: Peach Seed Complex
Pin Yin: Tao Ren Cheng Qi Tang   
 

 TWBX Name: Calming Down and Relaxing
Pin Yin: Tian Wang Bu Xin Dan   

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.