life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (E-G)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 E

 

 

 EAR-
 CALM

Name: Ear Calm-DH
Pin Yin: Er Jing Ning


 EAR-
 PC.B

Name: Ear Peace
Pin Yin: Er Yun Ping


 EAR-
 SP

Name: Ear Support
Pin Yin: Cong Er Fang


 ELS Name: Double Dissolve
Pin Yin: E Leng San  

 EMF Name: Ear Regulator-R
Pin Yin: Er Ming Fang  

 EYE-
 CL

Name: Vision Cleanser
Pin Yin: Yan Qing Fang


 EYE-
 GL

Name: Eye Support-GL
Pin Yin: Yan Qing Ping


 EYE-
 IF

Name: Eye Support-IF
Pin Yin: Yan Yan Qing


 F

 

 

 F11 Name: Circulation Regulator
Pin Yin: Sheng Jiang San  

 FEM-
 D-DH

Name: Femaile Clean-H
Pin Yin: Qing Xia Fang


 FER-
 CC

Name: Reproductive-CC
Pin Yin: Zhu Yun Huo Xue Fang


 FER-
 OW

Name: Reproductive-OW
Pin Yin: Zhu Yun Qing Shi Fang


 FFTS Name: Fang Feng Formula
Pin Yin: Fang Feng Tong Sheng San  

 FFTS-2 Name: Fang Feng Herb Mix
Pin Yin: Fang Feng Tong Sheng San-2  

 FO-TI Name: FO-TI
Pin Yin: He Shou Wu  

 FSP-2 Name: Female System Support-2
Pin Yin: Yu Nu Fang  

 FXT Name: Digestion Regulator
Pin Yin: Fen Xiao Tang  

 G

 

 

 G Name: Maintain Health Pressure
Pin Yin: Gao Ya Ping Wan  

 G-2 Name: Healthy Pressure-2
Pin Yin: Gao Ya Ping Wan-2  

 G-LF Name: Circulation Maintenance
Pin Yin: Qing Huo Jiang Ya Pian  

 G-QJF Name: Pressure Support
Pin Yin: Qing Re Jiang Ya Fang  

 GBS Name: Defense Support
Pin Yin: Gu Biao San   
 

 GBS-2 Name: Defense Support-2
Pin Yin: Gu Biao San-2   
 

 G-DBP Name: Healthy Pressure-DBP
Pin Yin: Di Ya Fang   
 

 GFW Name: Cinnamon & Poria Blend
Pin Yin: Gui Zhi Fu Ling Wan  

 GGT Name: Pueraria Formula
Pin Yin: Ge Gen Tang  

 GH Name: Regulate Liver
Pin Yin: Qing Gan Huo Pian   

 GHHT Name: Pueraria and Scutellaria Complex
Pin Yin: Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang   

 GJTF Name: Joint Support
Pin Yin: Guan Jie Tong Fang   
 

 GLMT Name: Cinnamon Complex
Pin Yin: Gui Zhi Long Gu Mu Li Tang   

 GLWG Name: Cinnamon-Schisandra Complex
Pin Yin: Gui Ling Wei Gan Tang   

 GMD Name: Licorice Wheat & Date
Pin Yin: Gan Mai Da Zao Tang   

 GMJ Name: Allergy Formula
Pin Yin: Guo Min Jian   

 GMJ-2 Name: Immune-Regulator-2
Pin Yin: Guo Min Jian-2   

 GPS Name: Ginseng Polysaccharide
Pin Yin: Ren Shen Duo Tang   
 

 GPT Name: Spleen Support-GPT
Pin Yin: Gui Pi Tang   
 

 GQZ Name: Lycium Berries
Pin Yin: Gou Qi Zi   

 GSZT Name: Cinnamon-Anemarrhena Complex
Pin Yin: Gui Zhi Shao Yo Zhi Mu Tang   
 

 GTL Name: Bowel Support
Pin Yin: Guang Tong Ling   
 

 GX-2 Name: Maintain Heart-2
Pin Yin: Guan Xin Ping   

 GW-H Name: AR-1 Stomach Harmony
Pin Yin: Gan Wei Ping   

 G-XXN Name: Cardio Complex
Pin Yin: Xin Xue Ning   
 

 GZT Name: Cinnamon Twig Formula
Pin Yin: Gui Zhi Tang   
 

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.