life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (W-X)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 W

 

 

 WADA Name: Lower Mucus
Pin Yin: Wan Dai Tang   

 WALNUT
 -C
Name: Walnut Complex
Pin Yin: He Tao He Ji   

 WDT Name: Gallbladder Regulator
Pin Yin: Wen Dan Tang   
 

 WDT
 -TEN
Name: Gallbladder Regulator-Ten
Pin Yin: Shi Wei Wen Dan Tang   

 WJT Name: Womb Support
Pin Yin: Wen Jing Tang   

 WJXD Name: Toxin Reduction
Pin Yin: Wei Jing Xiao Du Fang   

 WLS Name: Five Herb Mix
Pin Yin: Wu Ling San   

 WYGX Name: Lower Body Strength
Pin Yin: Wen Yang Gu Xia Tang   

 WZW Name: Five Seeds
Pin Yin: Wu Zi Yan Zong Wan   

 WZW-2 Name: Five Seeds Plus
Pin Yin: Jian Wei Wu Zi Fang   

 WZYT Name: Euodia Complex
Pin Yin: Wu Zhu Yu Tang   

  back to top
 X

 

 

 XCH Name: Minor Bupleurum
Pin Yin: Xiao Chai Hu Tang   
 

 XDH-2 Name: Pelvic Support-2
Pin Yin: Qing Xia Wan-2   

 XFDZ Name: Xuan Fu Dai Zhe Tang
Pin Yin: Xuan Fu Dai Zhe Tang   

 XG Name: Maintain Defense
Pin Yin: Xu Gan Fang   

 XH Name: Toxin Heat
Pin Yin: Qing Xue Jie Du Wan   

 XI Name: Lung Support
Pin Yin: Xiao Chuan Wan   
 

 XK Name: Pancreas Support
Pin Yin: Xiao Ke Wan   

 XKC Name: Heal-All
Pin Yin: Xia Ku Cao   

 XK-G Name: Pancreas Support-G
Pin Yin: Xiao Ke Wan-G   

 XK-
 LIV
Name: Maintain Healthy Blood Sugar
Pin Yin: Ping Gan Xiao Ke Fang   

 XM Name: Extra Move
Pin Yin: Xin Qing Mi Wan   

 XMT Name: Life Support
Pin Yin: Xu Min Tang   

 XTSJ Name: Dissolve Mucus
Pin Yin: Xiao Tan San Jie Wan   

 XTSJ-L Name: Liver Regulator-M
Pin Yin: Xiao Tan Jie Fang (gan jing)   

 XTSJ
 -SKIN
Name: Skin Resolve
Pin Yin: Hua Tan Xiao He Tang   

 XY Name: Xiao Yao
Pin Yin: Xiao Yao Xan   

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.