life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
  Herbal Formulas (A-B)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 A

 

 

 ACE

Name: General Clarifier
Pin Yin: Kang Ai Yan Fang  


 ACE-BR Name: BreasClear
Pin Yin: Ru Ai Yan Fang

 ACE-
 LUNG

Name: Lung Clarifier
Pin Yin: Fei Ai Yan Fang


 ACLEAN Name: Aclean
Pin Yin: Qing Cuo Ling

 AML

Name: Easy Sleep
Pin Yin: An Mian Ling


 AML-2 Name: Easy Sleep-2
Pin Yin: An Mian Ling-II
 

  back to top  
 B

 

 

 B Name: Blood Stagnation
Pin Yin: Xue Fu Zhu Yu Tang  
 

 B-DS Name: Deep Stagnation
Pin Yin: Hua Jiu Yu Pian  

 B-HXT Name: Circulation Promotion
Pin Yin: Huo Xue Tang  

 BB Name: Blood Balance
Pin Yin: Si Wu Tang 

 BCHF Name: Anti-Aging
Pin Yin: Bao Chun Fang  

 BGMF Name: Seasonal Sinus
Pin Yin: Bi Guo Min Fang  

 BHSS Name: Oldenlandia
Pin Yin: Bai Hua She She Cao  

 BHT Name: Smooth Qi
Pin Yin: Ban Xia Hou Po Tang  

 BHW Name: Digestion Support
Pin Yin: Bao He Wan  
 

 BIYA Name: Clear Nose
Pin Yin: Bi Yan Chong Ji 

 BMG Name: Woolly Grass
Pin Yin: Bai Mao Gen  

 BQ Name: Qi Yin Tone
Pin Yin: Sheng Jin Bu Qi Fang  

 BT Name: Upper Muscle Support
Pin Yin: Jing Jian Bei Tong Fang
 

 BT-2 Name: Upper Muscle Support-2
Pin Yin: Jing Jian Bei Tong Fang-2

 BY Name: Yin Support
Pin Yin: Bu Yin Fang  

 BYHW Name: Circulate Yang
Pin Yin: Bu Yang Huan Wu Tang  

 BZ Name: Fragrant Angelica
Pin Yin: Bai Zhi Pian  

 BZYQ Name: Strong Middle Qi
Pin Yin: Bu Zhong Yi Qi Tang  

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
Chicago office ~
2131 S. Archer Ave. Suite B Chicago, IL 60616
~ Phone: 312-842-2775

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.