life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (K-N)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 K

 

 

 KNEE-
 ST

Name: Knee-Strength
Pin Yin: Huo Xue Rou Jin Tang


 L

 

 

 LDXG-2 Name: Gentian Blend
Pin Yin: Xin Long Dan Xie Gan Tang  

 LEG-
 SP

Name: Leg Support
Pin Yin: Yao Tui Jian Fang


 LISTA Name: Liver Support
Pin Yin: Gan Yu Fang   

 LUNG-
 C-F

Name: Lung Reliever
Pin Yin: Wen Liang Zhi Sou Yin


 LUNG-
 YIHM

Name: Lung Peace Support
Pin Yin: Ping Fei Fang


 LWDH Name: Six Herbs with Rehmannia
Pin Yin: Liu Wei Di Huang Wan   

 LXXF Name: Skin Regulator
Pin Yin: Liang Xue Xiao Feng Tang   

  back to top
 M

 

 

 MACT

Name: Muscle Activate
Pin Yin: Qi Fei Shen Dan 


 MBW-2

Name: Areca Seed Formula
Pin Yin: Bing Lang Wan  


 MELON
 -C

Name: Winter Melon Complex
Pin Yin: Dong Gua Yin  


 MENO-
 EX

Name: Meno-Exholder
Pin Yin: An Chong Tang


 MENO-
 REG

Name: Meno-Regulator
Pin Yin: Tong Jing Fang


 MET-
 G

Name: Metabolism Support
Pin Yin: He Ye He Ji


 MIND-
 ADH

Name: Mind Peace-AD
Pin Yin: Tong Jing Fang


 MIND-
 D

Name: Mind Strength
Pin Yin: Qing Xin Fang


 MJHY Name: Thyroid Regulator
Pin Yin: Ping Jia Fang   

 Mouth
 -S

Name: Clear Mouth
Pin Yin: Kou Chuang Fang


 MSP-
 LIV
Name: Male Power Support-Liv
Pin Yin: Qian Bei Jian Gan Fang   

 MSP-
 ST
Name: Male Power Support-ST
Pin Yin: Qian Bei Jian Wei Fang   

 MSP-
 YI
Name: Male Support-YI
Pin Yin: Wu Zi Yin   

 MXLY
 -2
Name: Lymph Maintenance
Pin Yin: Mu Xiang Liu Qi Yin   

 MXYG
 -2
Name: Almond-Coix Complex
Pin Yin: Ma Huang Xing Ren Yi Yi Gan Cao Tang   

 MYT Name: Vision Support
Pin Yin: Ming Yan Tang   

  back to top
 N

 

 

 NERVE
 -P.Y
Name: Nerve Regulator-P.Y.
Pin Yin: Shu Tong Fang   

 Nose
 -AL
Name: Nose Support-AL
Pin Yin: Bi Min Fang   

 Nose
 -IF
Name: Nose Cleanser
Pin Yin: Bi Yuan Fang   

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
<office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.