life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (P-R)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 P

 

 

 P Name: Skin Health Promoter
Pin Yin: Pi Zhen Ping Fang   

 PAUSE
 -REG
Name: Menopause Regulator
Pin Yin: Bai Wei Er Xian Tang   

 PBY Name: Lung Regulator
Pin Yin: Pi Pa Qing Fei Yin   

 PDL Name: Severe Toxin
Pin Yin: Pu Di Jie Du Pian 

 PITT Name: Head Support
Pin Yin: Zhong Tou Tong Fang   

 PREG-
 MIS
Name: Pregnancy-Support
Pin Yin: Gu Tai Fang   

 PREG-
 MOR
Name: Peace Pregnancy
Pin Yin: Yun Ping Fang   

 PROST
 -EL
Name: Prostate Maintainer
Pin Yin: Qian Lie Ping   

 PROST
 -IF
Name: Prostate Regulator-IF
Pin Yin: Qian Lie Jing   

 PXD Name: Power Regulate
Pin Yin: Ping Xiao Dan   

  back to top
 Q

 

 

 Q Name: Qi Support
Pin Yin: Bu Qi Jian Pi Wan   

 QCJF Name: Lund Support-Y
Pin Yin: Qing Zao Jiu Fei Tang   
 

 QCT Name: ParasClear
Pin Yin: Qing Chong Tang   

 QGJ Name: Trachea Regulator
Pin Yin: Qi Guan Jing   

 QHBJ Name: Sweet Annie Mixture
Pin Yin: Qing Hao Bie Jia Tang   
 

 QHBJ
 -2
Name: Sweet Annie Mixture-2
Pin Yin: Qing Hao Tang   
 

 QIAN
 LIE
Name: QIAN LIE
Pin Yin: QIAN LIE   
 

 Qi-
 DESCED
Name: Qi-Descending
Pin Yin: Shun Wei Fang   

 QIS Name: Balance Regulator
Pin Yin: Qi Shun Fang   
 

 Qi-Yin
  UP
Name: Energy Support
Pin Yin: Qi Yin Shuang Bu Fang   

 QJL-T Name: Normal Weight
Pin Yin: Qing Jian Ling Pian   

 QLBD Name: Bai Du San-X
Pin Yin: Qiang Li Bai Du San   

 QLS Name: Prostate Regulator
Pin Yin: Qian Lie Shu Pian   

 QRHT Name: Excretion Support
Pin Yin: Qing Re Hua Tan Tang   

 QSHR Name: Upper Body Support
Pin Yin: Qing Shang Re Tang   

 QSHR
 -W.H
Name: Upper Body Maintainer
Pin Yin: Shang Feng Re Fang   

 QT Name: Front Head Support
Pin Yin: Qian Tou Tong Fang   

 QTT Name: Knee Support
Pin Yin: Xi Tui Tong Fang   

 QXR Name: Lower Body-Regulator
Pin Yin:Qing Xia Re Fang   
 

  back to top
 R

 

 

 RBX Name: Colon Support
Pin Yin: Re Bian Xue Fang   

 RCQ Name: Menopause Support
Pin Yin: Re Chao Qing   

 RCQ
 -G
Name: Menopause Support-G
Pin Yin: Re Chao Qing-G   

 RCQ
 -G-2
Name: Menopause Support-G-2
Pin Yin: Re Chao Qing-G-2   

 RECT
 -HM
Name: RECT-HM
Pin Yin: RECT-HM   

 RED
 DATE
Name: Red Date Tea
Pin Yin: Hong Zao Shan Zha Cha   

 REGROW Name: Re-Grow
Pin Yin: Yu He Ling Pian   
 

 REHMA
 NNIA
Name: Rehmannia
Pin Yin: Sheng Di Huang   
 

 RG Name: Defence Regulator-R
Pin Yin: Re Gan Fang   
 

 RG-
 DRY
Name: Defense Regulator-R
Pin Yin: Re Gan Fang-D   
 

 RK Name: Cool Lung Qi
Pin Yin: Re Ke Fang   

  back to top
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.