life rising logo herbal formula, tuina, acupuncture, and more
Appointmenton-line store site map contact us home

 
about us product servicepractitionereducation opportunitygeneral knowledge

 

 

 

Product   
Herbal Formulas ~ Herbal Health Tea ~ Herbal Tea ~ Herbal Cookies ~
Hawthorn Fruit Chews ~ Books ~ Other Supplements

 
 Herbal Formulas (H-J)

A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 
 H

 

 

 HAWTHORN Name: Hawthorn
Pin Yin: Shan Zha   
 

 HB Name: Nose Regulator-H
Pin Yin: Re Xing Bi Yan Wan   
 

 HEAD-
 PC
Name: Head Peace
Pin Yin: Tou Qing Shu   
 

 HEAD-
 W.H
Name: Hear Clear-W.H
Pin Yin: Feng Re Tou Tong Fang   
 

 HEAL-
 ALL
Name: Heal-All
Pin Yin: Xia Ku Cao   
 

 HEART-
 BAL
Name: Heart Balance
Pin Yin: Xiong Xin Ping   
 

 HEART-
 HBP
Name: Heart and Pressure
Pin Yin: Xin Ya Ping   
 

 Heel-
 SP
Name: Heel Support
Pin Yin: Gen Jian Fang   
 

 HGWT Name: Five Elements
Pin Yin: Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang   

 HLJD Name: Coptis Complex
Pin Yin: Huang Lian Jie Du Tang   

 HLX Name: Regulate Blood/Cool Blood
Pin Yin: Huo Xue Liang Xue Tang   

 HNSH Name: Kidney Herb/Stone Buster
Pin Yin: Hua Qing Niao Shi Tang   

 HONEY
 SUCKLE
Name: Honeysuckle
Pin Yin: Jin Yin Hua   

 HOT-
 ASMA
Name: Breathing-Cooler
Pin Yin: Re Xiao Fang   

 HPQW Name: Magnolia Seven-Complex
Pin Yin: Hou Po Qi Wu Tang   

 HQ Name: Astragalus Root
Pin Yin: Huang Qi   

 HQT Name: Scutellaria Complex
Pin Yin: Huang Qin Tang  

 HWDZ Name: Stomach Regulator
Pin Yin: He Wei Dao Zhi Pian   

 HXS Name: Agastache Mixture
Pin Yin: Huo Xiang Zheng Qi San   
 

 HY-
 CALM
Name: Hyper Calm
Pin Yin: San Jia Fu Mai Tang Jia Jian   

  back to top
 I

 

 

 IMMU-J Name: Immune Support
Pin Yin: Mian Yi Zeng Qiang Wan   

 IMMUN
 -Q YIN

Name: Immune Support-Q.Y.
Pin Yin: Bu Qi Yin Fang


 INCALM Name: Peace Emotion
Pin Yin: Shu Gan Fang   

 INT-
 D.P

Name: Intestine Peace
Pin Yin: Shu Chang Fang


 INT-
 DH

Name: Regularity Support
Pin Yin: Chang Shi Re Qing Fang


 INT-
 HDP

Name: Intestine Peace Support-HDP
Pin Yin: Fu Ping Fang


 INT-
 IBS

Name: IntestCalm
Pin Yin: Chang Ji Ping


 INT-
 REG

Name: Intestine Regulator
Pin Yin: Tiao Chang Fang


  back to top
 J

 

 

 J-2 Name: Smooth Menses-2
Pin Yin: Tong Jing Wan-2   
 

 JBJW Name: Tendon Support
Pin Yin: Zhuang Jin Zhi Tong Fang   

 JF-1

Name: Weight Support-1
Pin Yin: Jian Fei Yi Hao


 JFBD Name: Schizonepeta Mixture
Pin Yin: Jing Fang Bai Du San   

 JF-F

Name: Weight Support-F
Pin Yin: Jian Fei Fang


 JING Name: Lower Muscle Support
Pin Yin: Shu Jin Wan   

 JOINT-
 CC

Name: Strong Joint
Pin Yin: Guan Jie Shu Tong Fang


 JOINT-
 GT

Name: Joint Regulator
Pin Yin: Tong Feng Ping


 JOINT-
 RP

Name: Joint Support-Heat Style
Pin Yin: Re Bi Fang


 JOINT-
 WC

Name: Joint-Warmer-WC
Pin Yin: Guan Jie Wen Tong Fang


 JOINT-
 YIN

Name: Joint Moisture
Pin Yin: Zi Yin Tong Luo Fang


 JT-
 HLT

Name: Further Regulater
Pin Yin: Jin Tui Huang Lian Tang


 JTW Name: General Harmony
Pin Yin: Jiao Tai Wan   

  back to top
 
A B C D E F G H I J K L
M N P Q R S T W X Y Z 1

 

  line
office ~
7884 S. Quincy St Willowbrook, IL 60527
~ Phone: 630-654-0617

About Us ~ Product ~ Service ~ Practitioner ~ Education Opportunity ~ General Knowledge
~ Appointment ~ On-line Store ~ Site Map ~ Contact Us ~ Home

 
Copyright © 2003 Life Rising Corp. All rights reserved.